HOANG KIM Producing and Trading Co, Ltd
  • Túi xách

    Túi xách khổ lớn

    Mã số sản phẩm: 5601
    Chất liệu: Vải
    1/15

    Túi xách khổ lớn
  • Túi xách

    Túi cói

    Mã số sản phẩm: Túi cói
    Chất liệu: Cói / Đay
    2/15

    Túi cói
  • Túi xách

    Túi xách nữ

    Mã số sản phẩm: TX001
    3/15

    Túi xách nữ
  • Túi xách

    Túi xách nữ

    Mã số sản phẩm: HK1000
    4/15

    Túi xách nữ
  • Túi xách

    Túi nữ

    Mã số sản phẩm: HK055
    5/15

    Túi nữ
  • Túi xách

    Túi xách nữ

    Mã số sản phẩm: HK884
    Chất liệu: PVC
    Kích cỡ: 10 x 20 x 37
    6/15

    Túi xách nữ
  • Túi xách

    Túi xách nữ

    Mã số sản phẩm: HK058
    7/15

    Túi xách nữ
  • Túi xách

    Túi xách nữ

    Mã số sản phẩm: HK070
    8/15

    Túi xách nữ
  • Túi xách

    Túi xách nữ

    Mã số sản phẩm: HK877
    Chất liệu: Simili
    Kích cỡ: 7 x 15 x 33
    9/15

    Túi xách nữ
  • Túi xách

    Túi xách nữ

    Mã số sản phẩm: HK891
    10/15

    Túi xách nữ
  • Túi xách

    Túi xách trẻ em

    Mã số sản phẩm: HK079
    11/15

    Túi xách trẻ em
  • Túi xách

    Túi xách trẻ em

    Mã số sản phẩm: HK077
    12/15

    Túi xách trẻ em
  • Túi xách

    Túi xách trẻ em

    Mã số sản phẩm: HK076
    Chất liệu: Cotton
    13/15

    Túi xách trẻ em
  • Túi xách

    Túi xách trẻ em

    Mã số sản phẩm: HK078
    Chất liệu: Cotton
    Kích cỡ: 5 x 14 x 23 (cm)
    14/15

    Túi xách trẻ em
  • Túi xách

    Túi xách trẻ em

    Mã số sản phẩm: HK075
    Chất liệu: Cotton
    Kích cỡ: 10x20x35
    15/15

    Túi xách trẻ em